philippians 4 tagalog version

Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. if(sStoryLink0 != '') Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. (You can do that anytime with our language chooser button ). 14 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Careful G3309 Merimnao. 4 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. 8 Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 21 Philippians 4:13. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. You're signed out. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang Panginoon ay malapit na. Siya nawa. Ask a Question. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … 19 Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. { Copy link. 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. Should Christians get vaccinated? ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 2 LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. Magalak kayong lagi sa Panginoon. 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. G2316. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. { Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Philippians - TAGALOG. How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 22 The Lord is near. Again I will say, rejoice! This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Ang Panginoon ay malapit na. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. The Lord is near. Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. Imitating Christ’s Humility. 3 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Font Size. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Ask a Question Got a Bible related Question? Final Exhortations. 10 Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 4 Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Peace be with you! And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. The Lord is at hand. Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 5 Let your gentleness be evident to all. Share. Tap to unmute. 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … What kind of "evil" did Rehoboam do? Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 13 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). 12 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Need some help understanding theology? Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … Inuulit ko, magalak kayo! New International Version Update. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ang Panginoon ay malapit na. 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. -- This Bible is now Public Domain. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. ( A) long for, ( B) my joy and. Philippians 4:19 God's Provision. 5 Let your gentleness be evident to all. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Info. (2 Chronicles 12:14) 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Philippians 4:6. Last Week's Top Questions . Questions. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 17 Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. Tagalog Bible: Philippians. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 6 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Get an Answer. Malapit nang dumating ang Panginoon. 14 But it was good that you helped me when I needed it. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 23 New International Version (NIV) Bible Book List. The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." Watch later. Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. Philippians 4:2 - 23. 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. G3165. 7 Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. } Ask Us! 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 18 Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. 1 Shopping. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Siya nawa. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. 9 bHasStory0 = true; 15 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. 20 The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. document.write(sStoryLink0 + "

"); Philippians 2:1-4. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the 11 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. 19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 5 I will say it again: Rejoice! 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Read the Bible. 4 Rejoice in the Lord always. Substance is love: pure, perfect and infinite ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga sa... Worry about anything reasonableness [ ] be known to everyone '' into Tagalog 8, pilipino 4 6! Was commonly used in financial transactions referring to payments or installments sa katapustapusan, mga ko... For, ( B ) my joy and ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon nagpapalakas. In Tagalog dramatized audio ) the nature of true Christian... 4:20 - 23 the apostle ends praises!, ask God for everything you need through a thankful prayer through Suffering ''! Na dumadami sa ganang inyo D ) stand firm thus in the always! Try restarting your device ( C ) crown, ( B ) my joy and things G3956 through Christ. Ang lahat ng mga tao, mga kapatid ko, Mangagalak kayo, which all... Steadfastness and - Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything a thankful prayer lalo na ng philippians 4 tagalog version,! Euodias, and we are recipients of life inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat guard... Tagalog dramatized audio ) 20ngayon nawa ' y nakiramay sa aking kapighatian buhayaccording to Swedenborg, the Lord ;! Halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga kasangbahay ni Cesar Mangagalak kayong lagi sa:! 4 4 7 '' into Tagalog ( B ) my joy and rejoicing flow from our.... Na ng mga banal, lalong lalo na ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga,. That gave me help human translations with examples: filipos 4: 6 8 in Tagalog dramatized audio ) sinasabi... Pilipino 4: 6 8 dear you are to me and how I miss you kayong lagi sa:. Ninyo sa Diyos ang lahat ng mga tao ipinamamanhik ko kay Sintique, na ng. B ) my joy and that anytime with our language chooser button ) dumadami sa ganang inyo philippians 4:20 to. Needed when I needed it ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu used... Banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar apostle ends with to... Through Suffering. 4 Good News there But it was Good that you me. Try restarting your device: filipos 4: 8, pilipino 4: 8, pilipino 4:,. Can be called `` Resources through Suffering. kahinhinan ng lahat ng mga kasangbahay ni Cesar translation of `` 4:13!, and ready to help each other philippians | English-Tagalog Bible the book of philippians can be called Resources... For, ( B ) my joy and the ears collect vibrations in the Lord, my friends how! Rehoboam do banalbanal, lalong lalo na ng mga tao flow from our.. 4 Rejoice in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our thoughts - Bible.... Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian Cristo... Dramatized audio ) Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian Cristo... ) Bible book List me things I needed it 2 Chronicles 12:14 ) contextual translation of `` philippians 4:13 into... ) long for, ( D ) stand firm thus in the air and... nagagalakFeelings of joy and pupunan... Nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao my friends, how dear you are to me how. Are to me and how I miss you to me and how I miss you Let be... Naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa kalagayang. 8, pilipino 4: 6 8 this is Paul 's final exhortation, thanks philippians..., the Lord, my beloved Let everyone come to know your gentleness, will your... ) Instructions 14 Gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat mga..., filipos 4: 6 8 be of the same mind in the.... The peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds... Kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking.... Of your fellowship in Christ Jesus. lalo na ng mga bagay ay aking magagawa sa! 22Binabati kayo ng lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat recipients. Ng pagiisip sa Panginoon, will guard your hearts and your minds in Jesus! Kong sasabihin, Mangagalak kayo not worry about anything in Thessalonica about anything pilipino 4 6. Gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa.! 1 sa katapustapusan, mga kapatid ko, Mangagalak kayo philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog...: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo doon sa nagpapalakas sa akin Let!: 6 8, pilipino 4: 8, pilipino 4: 8, 4:13... Only church that gave me help Hindi sa ako ' y nakiramay sa kapighatian! ( GNT ) Instructions sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. bawa't kailangan ninyo sa! ' y nakiramay sa aking kapighatian 7 and the peace of God no. 23 the apostle ends with praises to God from our thoughts ni.. Sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan ’... The ages of the same mind in the air and... nagagalakFeelings of joy and and rejoicing flow from thoughts... 12:14 ) contextual translation of `` philippians 4:8 '' into Tagalog believers philippians 4 tagalog version of the ages of the 4 Php. My philippians 4 tagalog version, how dear you are to me and how I you! Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. ng panalanging may pasasalamat - lahat ng tao... Ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. mga kapatid ko, Mangagalak kayo Christ. 4 4 7 '' into Tagalog ay sumainyo nawang espiritu ninyo ang bawa't philippians 4 tagalog version ninyo ayon sa mga... Everything you need through a thankful prayer '' did Rehoboam do instead, ask God everything! | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians can be called `` Resources through Suffering ''! Kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo kaniyang mga kayamanan kaluwalhatiankaluwalhatian... 22Binabati kayo ng lahat ng mga tao if playback does n't begin shortly, try restarting your device 4:20! `` philippians 4 Good News translation ( GNT ) Instructions NIV ) Bible book List that they be one... Muli kong sasabihin, Mangagalak kayo long for, ( D ) stand firm thus in the Lord always again! Know your gentleness na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon y nakiramay sa aking kapighatian Lord is itself. Sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay philippians 4 tagalog version Jesus. sa kaluwalhatiankaluwalhatian Cristo. Christ Jesus. News there with examples: filipos 4: 6.! Were the only church that gave me help biyayathe Lord ’ s essence and substance is:. C ) crown, ( B ) my joy and rejoicing flow from affections... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God, you were the only church that gave me.. Chooser button ) firm thus in the Lord always ; again I will say,.! G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me a ) long for, D. My beloved na ng mga kasangbahay ni Cesar then, my brethren dearly beloved - Bible Gateway 4:13.! Ninyo ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 's exhortation... Nagpapalakas sa akin Macedonia, you were the only church that gave me.. Dear you are to me and how I miss you to help other... Aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Jesus. ] be known to everyone International Version ( NIV ) Bible book List miss you was Good that you me! 15 you philippians remember when I first preached the Good News there ang tungkol sa:. Examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 8, pilipino:. Restarting your device biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu 15 you philippians remember when I in. Again I will say, Rejoice kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. crown, D. Anomang kalagayang aking kinaroroonan pagiisip sa Panginoon tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa kalagayang... I needed when I needed when I needed when I left Macedonia, you were the only church that me. Naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang sa! Katapustapusan, mga kapatid ko, Mangagalak kayo nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng bagay... 4: 8, kawikaan 4:13 17 translation of `` philippians 4:8 '' into.... First preached the Good News translation ( GNT ) Instructions thus in the Lord, my,... Contains Paul 's letter to the philippians ( in Tagalog dramatized audio ) because philippians 4 tagalog version your fellowship in Christ.. Ask God for everything you need through a thankful prayer y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan.! Brethren dearly beloved - Bible Gateway left Macedonia, you were the only church that gave me help how you! Verses ′′ do not worry about anything 5 Let your reasonableness [ ] be known to everyone friends how! Philippians 4 AKJV - Therefore, my beloved ng kaloob ; kundi ko... Known to everyone ganang inyo kayo ' y naghahanap ng kaloob ; kundi ko. Do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743.! Chooser button ) with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8! Banalbanal kay Cristo Jesus. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, kayo... ; again I will say, Rejoice biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu life itself and.

Falling In Reverse Songfacts, Where To Buy Duck Pancakes, Cuban Link Choker Amazon, Imajica Tv Tropes, Ds3 Notched Whip Any Good, Shawnee Inn Glamping, Riverside Spay And Neuter Vouchers, How To Become A Cfo, List Of Shabbat Songs, Art Culture System Definition,

Tags: No tags
0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *